لیست تاییدیه‌ها و گواهینامه‌های اخذ شده توسط بهین پاک:

  1. استاندارد 2842 (آزمون ارزیابی فعالیت باکتری کشی ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی مورد استفاده در مواد غذایی -صنعتی -فضاهای خانگی و سازمانی)
  2. استاندارد 11798 (آزمون ارزیابی فعالیت باکتری کشی و یا قارچ کشی ضد عفونی کننده های شیمیایی مورد استفاده در غذا ،صنعت ،مکان های سازمانی و خانگی)
  3. استاندارد 6986 (آزمون ارزیابی فعالیت های قارچ کشی و مخمر کشی ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی مورد استفاده در مواد غذایی -صنعتی -فضاهای خانگی و سازمانی)
  4. استاندارد 16676 (آزمون ارزیابی فعالیت ویروس کشی ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی مورد استفاده در مکان های پزشکی)
  5. استاندارد 1040 (آزمون ارزیابی فعالیت باکتری کشی ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی )